Pràctiques professionals no laborals

Les pràctiques professionals no laborals que ofereix l'Àrea de Qualificació Professional de l'Escola Sant Gervasi estan associades als Certificats de Professionalitat.

L'Escola Sant Gervasi Cooperativa és un centre homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número de Cens 083 i està especialitzada en els Certificats de Professionalitat del sector de la Farmaquímica.

Aquests certificats acrediten, amb caràcter oficial, les competències que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació per l’ocupació. Estan regulats pel Reial Decret 34/2018, de 18 de gener i la seva acreditació li correspon a l’Administració Laboral i amb equivalències a l’àmbit de l’FP Reglada.

Marc general i normatiu

La normativa dels Certificats de Professionalitat determina que per a obtenir l'acreditació final de la certificació els alumnes han de realitzar, de manera obligatòria, un període de Pràctiques Professionals No Laborals en empreses del sector. En el cas dels professionals que demostrin experiència laboral poden sol·licitar la convalidació de les mateixes.

1- Beneficis per a totes les parts

Les pràctiques professionals no laborals aporten beneficis per a totes les parts que intervenen, en especial pels alumnes i les empreses:

 • Pels alumnes, ja que poden posar en pràctica i en escenaris professionals reals els aprenentatges obtinguts al llarg de la seva formació. A més els possibilita a tancar la formació i obtenir l'acreditació total del Certificat de Professionalitat.
 • Per les empreses, ja que ajuden als participants a completar el seu aprenentatge amb la pràctica real i per l'empresa i el propis sector productiu ja que incrementen la quantitat i qualitat del personal amb les competències professionals necessàries.
2- Seguretat i confiança per l'empresa i els participants

L'Escola Sant Gervasi vetlla per tal que aquestes pràctiques es realitzin de la manera més segura i profitosa tant per l'empresa com pels participants.

 • Les pràctiques estan regulades per la normativa del Certificats de Professionalitat.
 • No suposa cap relació laboral entre l'empresa i el participant, i a més, no té cap despesa per l'empresa.
 • Es subscriu un conveni de pràctiques, a quatre bandes, el SOC, l'empresa, el participant i l'alumne.
 • El centre anomena un tutor de pràctiques que ajuda al participant i assessora i resol qualsevol dubte de l'empresa.
 • El centre té subscrita una pòlissa d'assegurances d'accidents i una de responsabilitat civil, que cobreix qualsevol incidència durant el període de les pràctiques.

 

3- Certificats de Professionalitat dels quals s'ofereixen alumnes de pràctiques laborals no professionals

Certificats de Professionalitat dels quals s'ofereixen alumnes de Pràctiques Laborals no Professionals:

Família Professional de Química:

 • QUIL0108 Anàlisi Químic (120 hores de pràctiques). Detall del CP
 • QUIA0108 Assaigs Físics i Fisicoquímics (80 hores de pràctiques). Detall del CP.
 • QUIA0208 Assaigs Microbiològics i Biotecnològics (80 hores de pràctiques). Detall del CP.
 • QUIE0108 Operacions Bàsiques en Planta Química (80 hores de pràctiques). Detall del CP.
 • QUIM0109 Elaboració de Productes Farmacèutics i Afins (80 hores de pràctiques). Detall del CP

 Família Professional d'Administració:

 • ADGG0408_1 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (40 hores de pràctiques) Detall del CP
 • ADGD0108_3 Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria (80 hores de pràctiques) Detall del CP
Persones de contacte

Enrique Rodríguez, tutor de pràctiques 

practiquesaqp@santgervasi.org

Marta Rodríguez, Àrea d'Empresa

areaempresa@santgervasi.org

Tel. 93 579 54 30 / 679 91 67 87

Acord d'acollida de pràctiques no laborals en empreses:

Les empreses col·laboradores ho poden fer de manera puntual o bé subscrivint un conveni amb l'Escola Sant Gervasi, en el següent enllaç, Acord de col·laboració en pràctiques no laborals.