Certificat de Professionalitat Anàlisi química QUIL0108_3

Química Certificats de professionalitat
690 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Análisis y control
Descripció

Què aprendràs en aquesta especialitat?

 • Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d'anàlisi química i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental.
 • Realitzar anàlisi per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.
 • Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres.
 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
 • Aplicar tècniques instrumentals per a l'anàlisi química, avaluant i informant dels resultats.
Continguts
 • Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori.
 • Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori.
 • Aplicació de les mesures de seguretat i medi ambient al laboratori.
 • Mostreig per a assaigs i anàlisi.
 • Preparació de reactius i mostres per a anàlisi química.
 • Anàlisi química qualitativa i quantitativa.
 • Mètodes elèctrics i òptics d'anàlisi química.
 • Mètodes instrumentals de separació.
 • Tècniques bioquímiques d'anàlisi.
Accés

Requisits dels/les alumnes:

 • Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.

Sortida professional

De què podràs treballar?

 • Analista de laboratori de química industrial 
 • Analista de laboratori d'indústries agroalimentàries 
 • Analista de matèries primeres i acabats 
 • Analista de laboratori del sector mediambiental 
 • Analista de laboratori d'indústries transformadores 
 • Analista de laboratori de la indústria farmacèutica 
 • Analista de laboratori de centres de formació (Universitats) i investigació 
 • Tècnic/a de laboratori de química industrial 
 • Tècnic/a en control de qualitat en indústries de manufactures diverses excepte vidre)
Sol·licita informació
QUIL0108_3 ANÀLISI QUÍMICA - (C0157)
Programa: FOAP 2023
Del 04/04/2024 al 18/07/2024
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: