Curs d'actualizació socio-laboral

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
15 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administració i auditoria
Objectiu general

Analitzar les novetats legislatives en matèria laboral i de seguretat social publicades dins l'àmbit de la Llei de Pressupost Generals de l'Estat i les seves normes annexes, i les actualitzacions, en aquesta mateixa matèria, publicades a principis d'any.

Objectiu específic
  • Analitzar i interpretar les novetats a la normativa socio-laboral
  • Identificar el Salari Mínim Interprofessional i la cotització a la Seguretat Social
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Novetats Socio-laborals a la LPGE

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació de les novetats socio-laborals de la Llei de pressupostos generals de l'Estat i                    normes de cotització a la Seguretat Social
        ◦ Canvis legislatius en matèria de contractació
        ◦ Cotització a la Seguretat Social
        ◦ Revaloració de les pensions: import mínim i complements
        ◦ Imports prestacions familiars Revaloració de les pensions: import mínim i complements
        ◦ Altres novetats socio-laborals
    • Anàlisi de les pensions del sistema de la Seguretat Social i altres prestacions socials públiques        per a l'exercici corresponent
        ◦ Revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva
        ◦ Revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva
        ◦ Quanties mínimes i màximes de les pensions
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Constància per a l'actualització normativa per a un desenvolupament correcte de l'activitat                  professional.
     • Assimilació de les nocions més importants relacionades amb la Seguretat Social, la normativa i          la gestió.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Retribució i cotització SS

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició del Salari Mínim Interprofessional
        ◦ Import del SMI
        ◦ Compensació i absorció
        ◦ Afectació del SMI als Treballadors indefinits, temporals i empleats de la llar
        ◦ Valors legals: interès legal dels diners i actualització de l'IPREM (Indicador Públic de Rendes              d'Efectes Múltiples)
    • Descripció de l'ordre TIN/anàlisi de les normes de cotització a la Seguretat Social, Atur, Garantia        Salarial i Formació Professional
        ◦ Cotització a la Seguretat Social: Règim General
        ◦ Cotització RETA i RE Agrari
        ◦ Cotització en supòsits especials
        ◦ Bases i tipus de cotització
        ◦ Coeficients reductors
        ◦ Tarifa d'Accidents de Treball i Malaltia Professional
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Adaptació a les noves normatives i predisposició per a la seva aplicació
     • Assimilació de les nocions relacionades amb la Seguretat Social i l'SMI, la normativa i la gestió

Sol·licita informació
Comparteix a: