Curs d'assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons Farmacopea

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu general

Aplicar la normativa i les metodologies, les tècniques i els aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades i establir criteris d'acceptació o rebuig de lots de fabricació.

Objectiu específic
  • Definir el concepte de qualitat associat als assaigs a producte farmacèutic acabat i la normativa associada.
  • Anàlisi dels diferents tipus d'assaigs de qualitat que s'apliquen a les formes farmacèutiques sòlides.
  • Anàlisi dels diferents tipus d'assaigs de qualitat que s'apliquen a les diverses formes farmacèutiques semisòlides i líquides.
  • Descriure les diferents tècniques de mostreig i tractament de dades als assaigs de qualitat aplicats a les diferents formes farmacèutiques.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Conceptes fonamentals

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Interpretació dels plans de control de qualitat, aplicant criteris per organitzar i supervisar les activitats del laboratori:
        ◦ Relació de tots els conceptes del sistema de qualitat amb l'activitat pròpia del laboratori, justificant com s'apliquen i les necessitats de la seva existència
        ◦ Terme d'auditoria, relacionant-lo amb l'avaluació de la qualitat i identificant la documentació utilitzada per al seu desenvolupament
        ◦ Establiment, a partir d'organigrames, les relacions organitzatives i funcionals i del departament de control de qualitat amb els altres departaments de l'empresa
        ◦ Organització del treball diari d'un laboratori en funció d'un programa establert proposant unaescala de prioritats
    • Classificació de les formes farmacèutiques existents i interpretació de les seves característiques
        ◦ Tipus de formes farmacèutiques que existeixen segons la forma física, la via d'administració i altres classificacions aplicables
        ◦ Diferències que poden tenir diferents formes farmacèutiques als assaigs que poden ser aplicables
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Atenció a la normativa i als plans de control de qualitat a l'hora de treballar a un laboratori

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Assajos de qualitat de formes sòlides

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció dels diferents assaigs que es realitzen a les formes farmacèutiques sòlides controlant els diferents paràmetres que poden afectar
        ◦ Bases teòriques de tècniques utilitzades per realitzar assaigs en formes farmacèutiques sòlides
        ◦ Ús de la tècnica adequada seguint criteris propis en funció de les característiques de la forma farmacèutica a assajar.
    • Anàlisi de la manipulació dels equips utilitzats en els diferents assaigs aplicables a les formes farmacèutiques sòlides
        ◦ Paràmetres que s'han de controlar en l'ús de cada equip i com fer-ho
        ◦ Exemplificació d'assajos a formes farmacèutiques sòlides amb la qualitat suficient indicades a la Reial Farmacopea Espanyola (RFE).
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Esperit crític respecte a la qualitat associada als assajos al laboratori.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Assajos de qualitat de formes semisòlides i líquides

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció i aplicació dels diferents assaigs que es realitzen a les formes farmacèutiques semi sòlides i líquides controlant els diferents paràmetres que poden afectar
        ◦ Bases teòriques de tècniques utilitzades per realitzar assaigs en formes farmacèutiques semisòlides i líquides
        ◦ Aplicació la tècnica adequada seguint criteris propis en funció de les característiques de la forma farmacèutica a assajar
    • Descripció de la manipulació dels equips utilitzats en els diferents assaigs aplicables a les formes farmacèutiques semisòlides i líquides
        ◦ Paràmetres que s'han de controlar en l'ús de cada equip i com fer-ho
        ◦ Exemplificació d'assaigs a formes farmacèutiques semisòlides i líquides amb la qualitat suficient indicades a la Reial Farmacopea Espanyola (RFE)
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Rigor en la formulació d'assajos de qualitat per a formes farmacèutiques semisòlides i líquides.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Tècniques de mostreig i tractament de dades

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Anàlisi del procés de mostreig, explicant els procediments i recursos de cadascuna de les etapes seqüencials 
        ◦ Criteris per decidir el moment i la freqüència de la presa de mostres i els temps màxims de demora fins a la seva anàlisi
        ◦ Concretar, per escrit, el lloc de mostreig, el numero de mostres, la mida d'aquestes i quant afecta a l'homogeneïtat i la representativitat
        ◦ Procediment normalitzat del mostreig a realitzar amb els indicadors de qualitat i tots els registres que permetin les posteriors revisions i controls
    • Descripció de la presa de mostres i el trasllat d'aquestes en condicions que garanteixin la representativitat i el control de contaminacions creuades
        ◦ Presa de mostres representatives amb l'instrumental adequat, controlant les condicions d'asèpsia
        ◦ Codificar les mostres adequadament, registrant en format estandarditzat el lloc, l'hora, la persona, els utensilis, la quantitat, identitat, naturalesa i altres dades que poguessin condicionar els resultats analítics
        ◦ Tancar adequadament els contenidors oberts i identificar-los com a mostrejats
        ◦ Condicions de transport i conservació de les mostres que garanteixin la preservació de possibles contaminacions
    • Comparació de les diferents tècniques de tractament de dades per a cadascun dels assaigs realitzats sobre les formes farmacèutiques
        ◦ Gràfics i diagrames que permetin la interpretació i anàlisi de les dades obtingudes en un assaig de qualitat
        ◦ Tipus de gràfic i les dades que hi són representades en funció dels paràmetres a representar i interpretar
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Rigor i responsabilitat respecte al procés de presa de mostres

Sol·licita informació
Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons Farmacopea - (C0206)
Programa: Sectorial 2023
Del 21/10/2024 al 20/11/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: