Curs de nòmines i seguretat social. Nivell II

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administració i auditoria
Objectiu general
  • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants.
  • Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
  • Dominar la confecció de tramitar nòmines.
Objectiu específic

• Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats.
• Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació.
• Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
• Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada.

Continguts

1. Gestió laboral
1.1. La gestió laboral que es?
1.2. Parts essencials de la gestió laboral.

2. Règim general de la seguretat social
2.1. Què és el règim general de la seguretat social?
2.2. Característiques del Regim general de la seguretat social
2.3. Exclusions del regim general.

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
3.2. La mútues patronals, característiques i funcions
3.3. Els compliment de les empreses els llibres.

4. El règim especial dels treballadors autònoms
4.1. Què és el regim general d'autònom
4.2. Cotitzacions al regim d'autònoms
4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions.

5. Llibres obligatoris
5.1. El compliment de la norma en quant els llibres.

6. El calendari laboral
6.1. Què és el calendari laboral
6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral.

7. La contractació de treballadors
7.1. Tipus de contractes
7.2. Contractes de durada indefinida
7.3. Contractes de temps determinat
7.4. Contractes formatius
7.5. Contractes a temps parcial
7.6. Altres modalitats contractuals.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
8.1. Mecanisme d'altes, gestió i documentació per el alta
8.2. Les baixes i els seus motius.

9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
9.1. Suspensió característiques i efectes.

Sol·licita informació
Comparteix a: