Curs d'Eines de Gestió en la Microcerveseria

Cervesa artesana Cursos de formació subvencionada
30 h.
Semipresencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Bebidas
Objectiu general

Donar els coneixements bàsics per tal de capacitar a l’alumne en la gestió de la petita empresa, amb una aplicació pràctica a les micro-cerveseries. Introducció a eines TIC per a la gestió de la micro-cerveseria.

Objectiu específic
 • Dotar de coneixements bàsics per a la confecció del pla de negoci determinació de les necessitats d’inversió i les capacitats de producció de la micro-cerveseria.

 • Dotar de coneixements bàsics per a la determinació dels costos de producció i definició dels escandalls.

 • Analitzar i comprendre els factors que intervenen en la determinació dels marges per a la fixació del preu de venda. 

 • Introduir el concepte d’aprovisionament i la gestió del estoc. 

 • Adquirir coneixements sobre la gestió financera i la tresoreria. 

 • Adquirir coneixements sobre la tributació de les activitats empresarials i els impostos sobre la cervesa en particular. 

 • Adquirir coneixements sobre contractació laboral, nòmines i gestió dels recursos humans. 

 • Adquirir coneixements sobre la facturació i la seva normativa. Introducció a la factura electrònica. 

 • Entendre el procés comptable de l’empresa i aprendre a interpretar la informació comptable. 

 • Introducció a les eines digitals per a la gestió de l’empresa: ERP, CRM. 

 • Adquirir els coneixements necessaris per a comprendre i interpretar els contractes mercantils més bàsics. 

 • Adquirir els coneixements transversals de de les diverses funcions administratives que es desenvolupen en una empresa micro-cervesera. 

 • Dotar de coneixements bàsics del procés d’elaboració de cervesa, els ingredients i subministraments emprats y els equips i instal·lacions utilitzats. 

Continguts

1. L’activitat econòmica en l’empresa
1.1. L’activitat empresarial.
1.2. La idea de negoci.
1.3. El pla d’empresa.

2. Gestió d’aprovisionaments
2.1. L’aprovisionament.
2.2. El procés de compres.
2.3. Legalització de la compra.
2.4. Comanda i lliurament de mercaderies.

3. Gestió financera i tresoreria
3.1. L’autofinançament.
3.2. El finançament extern.
3.3. El pressupost de tresoreria.
3.4. Gestió de cobraments i pagaments.

4. Tributació de les activitats econòmiques.
4.1. Obligacions formals de l’empresari.
4.2. Activitats econòmiques en el IRPF.
4.3. L’impost de societats per a empreses de reduïda dimensió. 
4.4. L’impost sobre el valor afegit IVA. 
4.5. Els impostos especials i la tributació de la cervesa. Aspectes formals i econòmics.

5. Contractació laboral, nòmines i seguretat social.
5.1. La relació laboral.
5.2. Modalitats de contractació.
5.3. La nòmina.
5.4. La seguretat social Regim Especial dels Autònoms.
5.5. La seguretat social Regim General. 

6. Comptabilitat financera
6.1. Conceptes generals. El patrimoni.
6.2. El balanç de situació.
6.3. Els comptes i la partida doble.
6.4. Llibres de comptabilitat, Pla General Comptable i el Règim de Pimes.  
6.5. L’immobilitzat i les amortitzacions.
6.6. Provisions. Deterioraments de valor i Periodificacions. 
6.7. Existències. Criteris de valoració. 
6.8. Els comptes de resultats. 
6.9. Patrimoni net i aplicació de resultats.

7. Comptabilitat analítica
7.1. Sistemes de gestió dels costos.
7.2. La gestió del procés productiu.
7.3. Aprendre a posar preu als productes.
7.4. El control del magatzem.
7.5. Indicadors KPI.

8. Facturació
8.1. La normativa de facturació.
8.2. Aspectes formals.
8.3. La factura electrònica.

9. Eines digitals de gestió de l’empresa
8.1. El ERP.
8.2. El CRM.
8.3. Business Inteligence.

10. El contractes mercantils en la pime 
10.1. Introducció. 
10.2. Tipus de contractes.

11. El Pla Comercial
11.1. Anàlisis de mercat. 
11.2. Situació financera. 
11.3. Panorama competitiu.  
11.4. Establiment d'objectius.  
11.5. Eines i recursos de seguiment. 

12. Com s’elabora la cervesa  
12.1. Els ingredients bàsics de la cervesa. Aigua, Malta, Llúpol i Llevat.  
12.2. Procés d’elaboració. Principals passos. 

Continguts sostenibilitat o economia verda

1. Processos en la elaboració de cervesa a considerar sota un prisma sostenible.
1.1. Usos i ràtios hídriques en la elaboració.
1.2. Usos i eficiències energètiques. Processos de recuperació d’energia.
1.3. Usos de gasos en el procés d’elaboració. Cas del CO2.
1.4. Usos de productes amb alt impacte mediambiental.
       [DINS UNITAT FORMATIVA 1]

2. Comunicació dels aspectes mediambientals de l’empresa en la informació financera, concretament en l’apartat de la memòria dels comptes anuals.
       [DINS UNITAT FORMATIVA 6]

Sol·licita informació
Eines de Gestió en la Microcerveseria - (C0179)
Programa: A MIDA 2023
Del 16/04/2024 al 24/05/2024
dimarts de 17:00 a 21:15
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Espai Municipal Can Malé, naus 3 i 4 - 08186 Lliçà d'Amunt
Preinscripció
Comparteix a: