Curs sobre l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
20 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administració i auditoria
Objectiu general
  • Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quin és la meritació de l'impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
  • Comprendre el mecanisme d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
  • Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l'impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.
Continguts

1. Naturalesa de l'impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació

2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d'exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions

5. Importacions de béns

6. Repercussió de l'impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable

7. Deduccions
7.1. Règim general

8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials

9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals

10. Comptabilitat de l'IVA

Sol·licita informació
Comparteix a: