ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Cursos Química CONS- 2021

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

 

Oferta formativa regulada per l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086 -  publicat el 16 de Març  2020).

 

*****

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

  La planificació prevista inicialment podria ser modificada i ajustada un cop  normalitzaren l' otorgació  i es pugui iniciar l'activitat formativa. 


No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

Operacions bàsiques en planta química.

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Operacions bàsiques en planta química (50 hores).

Objectius generals de l'itinerari:

  • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.
  • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.  
       

 

   

CONS 2021 OPERACIONS BÀSIQUES DE PLANTA QUÍMICA 20/12/2021 16/03/2021
Veure