ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP 21 QUIMICA (*)

     

 

 

 

  • ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  núm.  7724  publicat el  11/10/2018)
  • ORDRE TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
  • RESOLUCIÓ EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 581072).

 

 

 

Certificats de Professionalitat: Família Química

 

(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ,és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


QUIL0108_3M ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2021)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. 
< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

Àmbit professional:

Aquest analista exercirà la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors, en els que es precisi realitzar anàlisis químics i instrumentals per a comprovar els nivells de qualitat de les mostres a analitzar o investigar nous procediments d’anàlisis per a respondre a noves situacions, o millorar la eficiència i/o eficàcia dels procediments vigents.


Sectors productius:

Industria Química, Industria Farmacèutica, Industria Agroalimentària, Mediambiental, Industries Transformadores, Laboratoris públics i privats, i en general, aquells sectors en els que l’avaluació química de las matèries primeres, recursos naturals i/o productes derivats dels diferents processos sigui necessària o essencial per a la seva activitat.


Ocupacions o llocs de treball relacionats:


• 30260049 Analista de laboratori de química industrial.
• 30260049 Analista de laboratori de industries agroalimentàries.
• 30260049 Analista de matèries primeres i acabats.
• 30260049 Analista de laboratori del sector mediambiental.
• 30260049 Analista de laboratori de industries transformadores.
• 30260049 Analista de laboratori de la industria farmacèutica.
• 30260049 Analista de laboratori de centres de formació (Universitats) i investigació.
• 30260030 Tècnic de laboratori de química industrial.
• 30730090 Tècnic en control de qualitat en industries de manufactures diverses (excepte vidre).


Duració de la formació associada: 700 hores


Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:

MF0052_3 (Transversal): Qualitat en el laboratori. (130 hores).

• UF0105_Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori - 50h
• UF0106_Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori - 40h
• UF0107_Aplicació de les mesures de seguretat i mediambiental al laboratori - 40h

MF0053_3_(Transversal) Mostreig per a assaigs i anàlisi - 70h

MF0341_3: Métodos de análisis químicos. (150 horas)

• UF0108_Preparació de reactius i mostres per a l' anàlisi química - 70h
• UF0109_Anàlisis química qualitativa i quantitativa - 80h

Formació complementaria - 10h

MF0342_3: Mètodes instrumentals d’anàlisi químic. (220 hores)

• UF0110_Mètodes elèctrics i òptics d' anàlisi química - 90h
• UF0111_Mètodes instrumentals de separació - 80h
• UF0112_Tècniques bioquímiques d'anàlisi - 50h

MP0026_Pràctiques professionals no laborals d’Anàlisi Química - 120h

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
QUIL0108_3M QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 20/12/2021 29/07/2022