Riscos químics

Química Cursos de formació subvencionada
10 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Proceso químico
Objectiu general

Descriure els riscos de caràcter químic, que poden estar implicats en els llocs de treball del sector adobats, i els diferents elements que cal tenir en compte per prevenir-los i controlar-los.

Objectiu específic
  • Classificar l'etiquetatge dels productes químics segons les indicacions de la normativa
  • Diferenciar els tipus de recipients utilitzats per emmagatzemar productes i analitzar-ne els riscos en cas d'entrada a l'organisme.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Classificació, etiquetatge i fitxa de seguretat dels productes

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     Classificació els productes químics en funció dels seus paràmetres físics, químics i de                         perillositat
        • Paràmetres físics que afecten el comportament dels productes químics.
        • Paràmetres químics que afecten el comportament dels productes químics.
        • Paràmetres que indiquen la perillositat dels diferents productes químics.
      Descripció de la normativa associada a l'emmagatzematge de productes químics en la indústria
      química.
        • Localitzar la diferent informació respecte a la perillositat d'un producte químic que podem trobar en
          una etiqueta d'una substància química.
        • Riscos associats a l'emmagatzemat i transport de productes químics.
        • Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) i saber actuar en conseqüència dels riscos definits
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Responsabilitat en la utilització dels productes
     • Consciència de la importància de la identificació de productes químics
     • Rigor amb la normativa associada a l'emmagatzematge de productes químics

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Transport i emmagatzematge

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
      Distinció dels diferents recipients utilitzats en l'emmagatzematge de productes químics i el seu ús
      en funció de la forma física del producte que cal emmagatzemar
        • Definir el tipus de recipient utilitzat per emmagatzemar cada producte químic en funció de la forma
          física i perillositat.
        • Comprendre la simbologia associada al transport i emmagatzematge dels recipients de productes
          en estat gasós
     Anàlisi dels riscos per a la salut humana que tenen els productes químics i diferenciar-los en
     funció de la via d'entrada a l'organisme
        • Definir els riscos de cada producte químic i la seva perillositat
        • Diferents vies d'accés a l'organisme per part dels productes químics i comprendre les diferències en
          l'efecte sobre la salut humana que poden tenir
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Actitud prudent respecte a l'emmagatzematge i el transport de productes químics
     • Implicació en la identificació i l'etiquetatge de productes químics
     • Assimilació dels riscos per a la salut humana que tenen els productes químics

Sol·licita informació
Comparteix a: