Transversal 2021

Programes de formació no formal Transversal (TRANSVERSAL 2021)

 

Formació prioritàriament adreçada a persones treballadores ocupades - FORMACIÓ CONTÍNUA


Objectiu

Les persones treballadores tenen diferents opcions per formar-se al llarg de la seva vida professional i anar construint, adaptant, millorant o canviant el seu perfil professional.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.


Què ofereix?

L'oferta formativa ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com, les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci impulsa i gestiona programes de FORMACIÓ FORMAL (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també FORMACIÓ NO FORMAL incloent accions formatives orientades i especifiques dels diversos sectors productius (programa sectorial) i aquelles que són de caràcter transversal (programa transversal).

Trobareu més informació sobre aquests programes a la pàgina web del Consorci.
 


Persones destinatàries de les accions formatives – Programes de formació no formal Transversal (TRANSVERSAL 2021)

 

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores ocupades en els termes i condicions que es determinen a continuació:

  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
  • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
  • Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.
  • El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.

 

També poden participar al programa persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.


La consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació.

 

Normativa – TRANSVERSAL 2021

 

ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, per la qual s'obre la convocatòria de 2021 dels programes de formació professional per a l’ocupació, d’especialitats de l’oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 578290).

Comparteix a: