ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Sistema de Qualificacions Professionals (SQP)


Sistema de Qualificacions Professionals

 

A nivell estatal per a respondre a les directives Europees s’ha creat el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP).  A Catalunya es crea el Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional (SQCAT).

 

L’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) és l’organisme adscrit al Departament d’Educació de la Generalitat, que defineix i proposa el Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional.

 

El SNCP és el conjunt d’instruments i accions que ha creat l'administració de l’Estat per a promoure i desenvolupar:

 

  • La integració dels diferents tipus de formació professional, per afavorir el desenvolupament professional i social de les persones treballadores i satisfer les necessitats detectades per les empreses, per a millorar la competitivitat del mercat de treball.

 

  • La capitalització del bagatge laboral, incorporant en els itineraris formatius el reconeixement de l'experiència en el lloc de treball, dotant d’aquesta manera valor als anys que les persones han dedicat al seu lloc de treball.