Certificats de professionalitat

Requisits d'accés als Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat estan classificats en tres nivells segons la qualificació professional:

 • Nivell 1: Domini de tècniques molt concretes i repetitives, sota supervisió continuada.
 • Nivell 2: Execució autònoma, però sota supervisió, de tècniques i coneixements transferibles a noves tasques.
 • Nivell 3: Elaboració de procediments amb capacitat de justificació tècnica i responsabilitat en la coordinació de grups de treball.

Els criteris d’accés de l‘alumnat als mòduls formatius dels certificats de professionalitat els determinen les competències clau necessàries per seguir amb aprofitament la formació associada a cadascun d’ells.

Itinerari de Farmaquímica

Aquestes competències es poden demostrar mitjançant una de les següents opcions:

1. La presentació de les titulacions, acreditacions o certificats que determina la normativa actual.

2. La superació de les proves d’avaluació que es realitzaran prèviament a l’admissió per realitzar mòduls formatius d’un certificat de professionalitat.

Les persones que vulguin accedir a accions formatives de certificats de professionalitat han d'acreditar algun dels següents requisits d’acord amb el nivell de qualificació i que es detallen als següent annex.

Provés d'accés als Certificats de Professionalitat

Informació general

El Servei d'Ocupació de Catalunya considera que, d'acord amb el que regula l'article 20 del RD 34/2008 de 18 de gener, les competències clau mínimes necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al mòdul o mòduls de certificat de professional, són les següents: 

 • Competència comunicativa en llengua (catalana o castellana).
 • Competència matemàtica.

 A més d'aquestes competències comunes a tos els certificats de professionalitat seran necessàries les següents en els casos que es detalla a continuació: 

 • Competència comunicativa en llengua estrangera en aquells certificats que incloguin algun mòdul en llengua estrangera.
 • Competència en l'ús de les TIC en el cas de certificats de professionalitat que s'imparteixin en la modalitat de teleformació.

Important:

L'Escola Sant Gervasi, en funció de la planificació dels Certificats de Professionalitat, podrà realitzar proves d'accés associades al procés de selecció de cada Certificat en funció del número de persones que manifestin la necessitat de realitzar-les.

Per tant, s'aconsella que els possibles aspirants s'inscriguin als certificats i/o itineraris escollits i a través d'aquesta inscripció el centre els informarà de les possibles convocatòries de realització de les proves.

Característiques del procediment

El procediment de realització de les proves d'avaluació de competències clau està determinat pels següents aspectes:

Qui aplica les proves?

Les proves d'avaluació de competències clau les realitzaran els centres i entitats de formació que imparteixin accions formatives de certificat de professionalitat de nivell 2 i 3, d'acord amb els models que proporciona el SOC i els seus criteris d'avaluació .

Qui les ha de fer?

Les persones interessades en participar en accions formatives del Certificat de Professionalitat, que no pugui acreditar documentalment els requisits d'accés a la formació dels certificats de professionalitat de nivell 2 i 3.

Quan es fan?

El moment i el lloc de celebració de cada prova d'avaluació sobre competències clau seran determinats per les pròpies entitats de formació abans de la data d'inici de l'acció formativa o de la data d'alta de l'alumne/a, en el cas que la persona s'incorpori una vegada ja ha iniciat l'acció.

L'entitat haurà de comunicar al SOC el calendari i lloc de realització de les proves amb 10 dies.

Com es fan?

Les proves es portaran a terme preferentment de manera col·lectiva. S'efectuaran de forma presencial, han d'estar vigilades per un docent del centre (recomanem un màxim de 40 aspirants per docent) i en un horari comprés entre les 8 del matí i les 20 del vespre.

En el cas que s'hagin de fer totes les proves es recomana que aquestes s'organitzin en dos blocs :

Primer bloc:

 • Competència matemàtica.
 • Competència lingüística (català o castellà).

(Durada màxima d'1 hora 30 minuts).

 Segon bloc (si escau):

 • Competència comunicativa en llengua estrangera.
 • Competència en ús de les TIC.

(Durada màxima de 45 minuts per competència).

Com s'elaboren?

Les proves que avaluen competències comunicatives s'estructuren de la manera següent:

 • Avaluació de comprensió lectora.
 • Avaluació de continguts gramaticals i lèxics.
 • Avaluació de l'expressió escrita.

Les proves que avaluen la competència matemàtica s'estructuren en els cinc blocs següents:

 • Numeració i sistema decimal.
 • Mesura i ús de les unitats de mesura.
 • Geometria.
 • Àlgebra.
 • Estadística i probabilitat.

 Les proves que avaluen la competència digital s'estructuren en 5 blocs:

 • Cultura, participació i civisme digital
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació numèrica (Nivell 3) .
Requisits per als participants
 • Preferentment persones treballadores en actiu i, en menor grau, persones desocupades.

 Documentació a aportar per a inscriure's a les accions formatives subvencionades pel Consorci de Catalunya:

 • Fitxa d'inscripció del participant amb totes les dades. Per descarregar-la cal clicar sobre el destacat Annex I, al principi d'aquesta pàgina).
 • Fotocòpia del DNI.

 

 • Documentació complementària de les persones OCUPADES:
 • La darrera nòmina:
  • Cal deixar totes les dades personals i de l'empresa i esborrar les dades econòmiques menys el concepte "Formació Professional i Atur", que cal deixar el % aplicat i el seu valor en €.
    
 • Documentació complementària de les persones DESOCUPADES.
   
 • El DARDO: Full que acredita estar donat d'alta com a demandant d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
   
 • Documentació complementària per a persones inscrites en Mòduls Formatius (MF) de Certificats de Professionalitat:

Totes les persones que s'inscriguin en un Mòdul Formatiu (MF), independentment de la seva situació laboral, hauran d'aportar obligatòriament, a més:

 • CV actualitzat.
 • Els Certificats d'Estudis Oficials requerits per a poder-se inscriure. Cal clicar a sobre per a obtenir més informació sobre els requeriments d'Accés al Certificats de Professionalitat.
Sol·licitud d'excepció de les pràctiques professionals

Les persones que hagin realitzat tots els Mòduls Formatius d'un Certificat de Professionalitat, poden sol·licitar l'excepcionalitat del Mòdul de pràctiques professionals no laborals sempre que puguin acreditar una experiència professional en el sector del Certificat de Professionalitat i a la vegada, ha d'acomplir els requisits que s'exposen a continuació. 

Requisits

Podeu sol·licitar l’exempció del mòdul de pràctiques si acrediteu una experiència laboral de com a mínim 3 mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els últims 5 anys abans de la data de la sol·licitud d'excepció, que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul del corresponent certificat de professionalitat.  

Es considerarà experiència laboral a més de l’adquirida com a persona treballadora assalariada o autònoma la que hagueu adquirit com a becari o voluntari. A més de complir aquest requisits, per sol·licitar l’exempció de les pràctiques, us heu de trobar en alguna d’aquestes situacions:  

 • Cursant un Certificat de Professionalitat: Sol·licitar l'excepcionalitat un cop finalitzat el darrer mòdul formatiu o bé un cop completats tots els mòduls formatius del Certificat de Professionalitat. 
 • Un cop finalitzats el Certificat de Professionalitat: En el cas d'una inserció laboral, a posteriori, caldrà acreditar l'experiència professional necessària (3 mesos a jornada complerta o 300 hores treballades).. 

Com fer-ho? 

Les persones que optin a l'Excepcionalitat de les Pràctiques, hauran de lliurar a Escola Sant Gervasi la documentació que es detalla més endavant i que bàsicament es compon dels següents documents: 

 • Sol.licitud de Certificació de l' exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball. (Apartat A de la documentació necessària).
   
 • El Certificat d'empresa on es va adquirir l'experiència laboral. (Apartat B de la documentació necessària).
   
 • La vida laboral actualitzada. (Seu electrònica de la Seguretat Social).
   
 • El Certificat d'Escola Sant Gervasi de la superació dels mòduls teòrics de la Certificació Professional corresponent (DOCUMENT FACILITAT PER ESCOLA SANT GERVASI). 

Documentació necessària

 A. Sol·licitud de Certificació de l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball

A1.Sol.licitud de Certificació de l' exempció Família Química. 

A2.Sol.licitud de Certificació de l' exempció Família Administrativa. 

 • ADGG0408 Operacions auxiliars de servies administratius generals. Baixar document
 • ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria. Baixar document
 • ADGD0308_2 Activitats de gestió administrativa. Baixar document.  

B. Certificat d'empresa on es va adquirir l'experiència laboral. 

En el cas de la certificació de l'empresa, caldrà presentar el que correspongui  a alguna d'aquestes situacions: 

B1. Certificat d'empresa per a treballadors per compte aliè. 

 • Certificat d'empresa per compte aliè. Baixar Document
 • Caldrà que les persones sol·licitats també facilitin l'informe de vida laboral. (Seu electrònica de la Seguretat Social). 
 • En el cas que haguéssiu estat contractat per una ETT caldrà: 
  • Aportar els contractes laborals dels diferents períodes.
    
  • Certificat d'empresa signat per l'ETT.  
    
  • I per últim, que l'empresa en la que heu estat treballant posi el segell en Certificat signat per l'ETT. (no cal que signi cap persona de l'empresa)
    

B2. Certificat d'empresa per a treballadors/ores per compte propi/autònoms. 

 • Certificat d'empresa per compte propi o autònom. Baixar Document
 • En aquest supòsit de treballadors/ores per compte propi/autònoms cal que a més a més, aportin el document d’alta al cens d’obligats tributaris

B3. Certificat d'empresa per compte aliè, en el cas que hagi estat dissolta. 

 • Certificació d'empresa per compte aliè que ha estat dissolta. Baixar Document
 • Portar la certificació d'empresa dissolta al registre competent en funció de la forma jurídica de l'empresa o entitat ocupadora i del seu àmbit territorial d’actuació (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre d’Associacions, Registre de Fundacions...) relatiu a la inscripció de la dissolució d’aquella entitat. 
 • També caldrà que les persones sol·licitants adjuntin l’informe de la vida laboral. (Seu electrònica de la Seguretat Social

C. Tramitació. 

Un cop disposeu de tota la documentació necessària, signada i segellada, i per iniciar el tràmit d'exempció de pràctiques  haureu de lliurar els ORIGINALS a l'Àrea d'AQP (Àrea de Qualificacions Professionals) d'Escola Sant Gervasi. 

El Centre lliurarà la documentació al SOC i serà l'Administració competent la que us comuniqui directament a vosaltres la resolució de la sol·licitud (Favorable o Desfavorable) en un període no inferior a 2 mesos. 

Una vegada heu rebut la resolució favorable us preguem que ens ho comuniqueu al centre adreçant-vos al correu practiquesaqp@santgervasi.org

D. Tramitació del títol de Certificat de professionalitat: 

Per fer la tramitació del Títol del Certificat de Professionalitat cliqueu al següent enllaç: Tramitació del Títol del Certificat de Professionalitat

Mes informació i resolució de dubtes: 

 • Àrea de Qualificacions Professionals d'Escola Sant Gervasi Tel. 93 579 54 30, correu electrònic practiquesaqp@santgervasi.org
Sol·licitud del títol de Certificat de Professionalitat

Tramitació del títol d'un Certificat de Professionalitat:

Havent finalitzat el mòdul de pràctiques professionals no laborals, i havent cursat i superat totes i cada una de les accions formatives del Certificat de Professionalitat, podeu realitzar la sol·licitud del vostre títol.

Per tramitar la sol·licitud del títol, hauràs d’accedir a la pàgina del SOC on s’explica com realitzar aquest tràmit ON-LINE. Tal i com indica la web, el/la sol·licitant realitzarà la tramitació de la sol·licitud ON-LINE. Com apunt indicar-te que al segon pas del tràmit i en l’apartat “Via d’obtenció de la unitat” has d’indicar via laboral, Servei d’Ocupació de Catalunya.

Un cop mecanitzada i impresa la sol·licitud, en suport paper amb la possible documentació complementària (certificat centre), has de presentar-la per registre preferentment del Servei Territorial que correspongui segons el punt de recollida del títol que heu elegit en la sol·licitud i que la mateixa sol·licitud us indica (a la web apareixen les adreces del servei territorial a Barcelona). També la podreu lliurar a la vostra oficina de treball.

A continuació et passem el link del web del SOC perquè puguis realitzar la teva sol·licitud de títol:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCertificatProf.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S

També us adjuntem una GUIA EXPLICATIVA per a realitzar el tràmit de sol·licitud de títol.

Referent de formació per a empreses farmaquímiques

L'Escola Sant Gervasi és el centre de referència per la formació i qualificació dels professionals del sector de la farmaquímica.MÉS INFORMACIÓ