Política de qualitat

La política de l’AQP de l'Escola Sant Gervasi es concreta en accions definides en els següents àmbits:

Equip humà

 • Entenem que l’equip humà ha de ser coneixedor i participar activament a l’aconseguiment de les finalitats recollides a l’apartat de la missió.
 • Al mateix temps l’equip humà haurà de mostrar el suficient grau d’adaptació i flexibilitat que permeti a la nostra organització ajustar els seus serveis  a les necessitats professionals canviats de la nostra societat, dels ciutadans i del món empresarial i productiu
 • Això s’ha d’aconseguir des de la viabilitat i sostenibilitat del projecte, tant social com empresarialment.

Instal·lacions i espais

 • Entenem que, per que l’equip humà pugui aconseguir els aspectes descrits a la missió haurà de disposar dels mitjans tècnics, instal·lacions i materials suficients i adequats. Tenint present l’actualització i millora constant dels mateixos en funció del seu desgast, l’increment de l’activitat i possibilitats del centre.
 • L’adequació dels espais, recursos i equipaments destinats a la prestació de serveis de formació, atenció i orientació del client, de manera que ofereixi un nivell d’atenció digne i d’acord a la voluntat del centre de garantir un tracte d’igualtat per a totes les persones.

Organització responsable y participativa

 • Entenem que el sistema es “sosté” de forma important sobre les persones que l’apliquen i que per tant i des de la consciència de la importància de seva actualització constant i planificada, considerem oportú organitzar de forma periòdica seminaris i accions de formació i informació que permeti actualitzar les seves capacitats professionals i el seu coneixement sobre els sistemes de qualitat.

Satisfacció del client

Per característiques del servei, el de la Formació Ocupacional i el Servei d’Ocupació de Catalunya existeix un doble client:

1- El client Institucional: el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya és qui contracta i paga el servei sota uns determinats condicionaments i en un termini de temps determinat. Amb el client Institucional entenem que el compromís que assoleix el centre per:

 • Actuar d’acord amb la normativa vigent i de manera especial l’específica que regula i normalitza les característiques del servei a prestar al client final.
 • Custodiar i observar els principis de privacitat i confidencialitat de la documentació tant pel que fa al procés formatiu, com pel que fa a la documentació i dades privades de les persones.

2- El client final o usuari del servei: 

 • Observant i vigilant els drets bàsics de tot ciutadà pel que fa a la igualtat  d’oportunitats i a la informació oportuna i suficient per a cada una de les fases i processos en el que hagi de participar.
 • Facilitant un tracte digne i respectuós, a més de professional que el permeti des de la seva realitat personal obtenir noves referències que el permetin reorientar o consolidar la seva trajectòria professional.

Millora contínua

 • Dissenyar, definir i aplicar instruments, eines i mecanismes que permetin identificar els elements, actuacions o processos que no s’ajustin a norma o que no produeixin els resultats esperats, així com especificar les accions de millora i valorar l’impacte que aquestes tenen sobre les desviacions detectades.
 • Comprometent-nos a complir amb els requisits legals aplicables al nostre servei.

Aquesta declaració serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l’organització i tractats de forma específica d’acord amb el que es descriu en els capítols del present Manual.

Aquesta política és comunicada dins de l’organització i es troba disponible per a les parts interessades pertinents ubicant-la a la pàgina web de l’organització.

Referències i documentació complementària