ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Proves d'accés a Certificats

Provés d'accés a Certificats de Professionalitat:

 

Informació General

El Servei d'Ocupació de Catalunya considera que, d'acord amb el que regula l'article 20 del RD 34/2008 de 18 de gener, les competències clau mínimes necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al mòdul o mòduls de certificat de professional, son les següents: 

 • Competència comunicativa en llengua (catalana o castellana).
 • Competència matemàtica.

 

A més d'aquestes competències comuns a tos els certificats de professionalitat seran necessàries les següents en els casos que es detalla a continuació: 

 • Competència comunicativa en llengua estrangera en aquells certificats que incloguin algun mòdul en llengua estrangera.
 • Competència en l'ús de les TIC en el cas de certificats de professionalitat que s'imparteixin en la modalitat de teleformació.

 

Important:

 

Escola Sant Gervasi, en funció de la planificació dels Certificats de Professionalitat, podrà realitzar proves d'accés associades al procés de selecció de cada Certificat en funció del número de persones que manifestin la necessitat de realitzar-les.

 

Per tant s'aconsella que els possibles aspirants s'inscriguin als Certificats i/o itineraris escollits i a través d'aquesta inscripció el centre els informarà de les possibles convocatòries de realització de les proves.

 

Característiques del Procediment

 

El procediment de realització de les proves d'avaluació de competències clau esta determinat pels següents aspectes:

 

Qui aplica les proves?

Les proves d'avaluació de competències clau les realitzaran els centres i entitats de formació que imparteixin accions formatives de certificat de professionalitat de nivell 2 i 3 , d'acord amb els models que proporciona el SOC i els seus criteris d'avaluació .

 

Qui les ha de realitzar?

Les persones interessades en participar en accions formatives de certificat de professionalitat, que no pugui acreditar documentalment els requisits d'accés a la formació dels certificats de professionalitat de nivell 2 i 3.

 

Quan es realitzen?

El moment i el lloc de celebració de cada prova d'avaluació sobre competències clau seran determinats per les pròpies entitats de formació abans de la data d'inici de l'acció formativa o de la data d'alta de l'alumne/a, en el cas que la persona s'incorpori una vegada ja ha iniciat l'acció.

 

L'entitat haurà de comunicar al SOC el calendari i lloc de realització de les proves amb 10 dies

 

Com es realitzen?

Les proves es realitzaran preferentment de manera col·lectiva. S'efectuaran de forma presencial, han d'estar vigilades per un docent del centre (recomanem un màxim de 40 aspirants per docent) i en un horari comprés entre les 8 del matí i les 20 del vespre.

 

En el cas que s'hagin de realitzar totes les proves es recomana que aquestes s'organitzin en dos blocs :

 

Primer bloc:

 • Competència matemàtica.
 • Competència lingüística (català o castellà).

(Durada màxima 1 hora 30 minuts).

 

Segon bloc (si escau):

 • Competència comunicativa en llengua estrangera.
 • Competència en ús de les TIC.

(Durada màxima 45 minuts per competència).

 

Com s'elaboren?

Les proves que avaluen competències comunicatives s'estructuren de la manera següent:

 • Avaluació de comprensió lectora
 • Avaluació de continguts gramaticals i lèxics
 • Avaluació de l'expressió escrita

 

Les proves que avaluen la competència matemàtica s'estructuren en els cinc blocs següents:

 • Numeració i sistema decimal
 • Mesura i ús de les unitats de mesura
 • Geometria
 • Àlgebra
 • Estadística i probabilitat

 

Les proves que avaluen la competència digital s'estructuren en els blocs següents:

 • Cultura, participació i civisme digital
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació numèrica (Nivell 3) .