ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Sol·licitud Excepció de Pràctiques Professionals

Introducció: 

 

Les persones que hagin realitzat tots els Mòduls Formatius d'un Certificat de Professionalitat, poden sol·licitar l'excepcionalitat del Mòdul de pràctiques professionals no laborals sempre que puguin acreditar una experiència professional en el sector del Certificat de Professionalitat i a la vegada, ha d'acomplir els requisits que s'exposen a continuació. 

 

Requisits: 

 

Podeu sol·licitar l’exempció del mòdul de pràctiques si acrediteu una experiència laboral de com a mínim 3 mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els últims 5 anys abans de la data de la sol·licitud d'excepció, que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul del corresponent certificat de professionalitat.  

 

Es considerarà experiència laboral a més de l’adquirida com a persona treballadora assalariada o autònoma la que hagueu adquirit com a becari o voluntari. A més de complir aquest requisits, per sol·licitar l’exempció de les pràctiques, us heu de trobar en alguna d’aquestes situacions:  

 • Cursant un Certificat de Professionalitat: Sol·licitar l'excepcionalitat un cop finalitzat el darrer mòdul formatiu o bé un cop completats tots els mòduls formatius del Certificat de Professionalitat. 
 • Un cop finalitzats el Certificat de Professionalitat: En el cas d'una inserció laboral, a posteriori, caldrà acreditar l'experiència professional necessària (3 mesos a jornada complerta o 300 hores treballades).. 

Com fer-ho? 

 

Les persones que optin a l'Excepcionalitat de les Pràctiques, hauran de lliurar a Escola Sant Gervasi la documentació que es detalla més endavant i que bàsicament es compon dels següents documents: 

 • Sol.licitud de Certificació de l' exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball.  (Apartat A de la documentació necessària).

 • El Certificat d'empresa on es va adquirir l'experiència laboral. (Apartat B de la documentació necessària). 

 • La vida laboral actualitzada. (Seu electrònica de la Seguretat Social). 

 • El Certificat d'Escola Sant Gervasi de la superació dels mòduls teòrics de la Certificació Professional corresponent (DOCUMENT FACILITAT PER ESCOLA SANT GERVASI). 

 

Documentació necessària. 

 

 A. Sol·licitud de Certificació de l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball

 

A1.Sol.licitud de Certificació de l' exempció Família Química. 

A2.Sol.licitud de Certificació de l' exempció Família Administrativa. 

 • ADGG0408 Operacions auxiliars de servies administratius generals. Baixar document. 
 • ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria. Baixar document. 
 • ADGD0308_2 Activitats de gestió administrativa. Baixar document. 

 

 

B. Certificat d'empresa on es va adquirir l'experiència laboral. 

 

En el cas de la certificació de l'empresa, caldrà presentar el que correspongui  a alguna d'aquestes situacions: 

 

B1. Certificat d'empresa per a treballadors per compte aliè. 

 • Certificat d'empresa per compte aliè. Baixar Document. 
 • Caldrà que les persones sol·licitats també facilitin l'informe de vida laboral(Seu electrònica de la Seguretat Social). 
 • En el cas que haguéssiu estat contractat per una ETT caldrà: 
  • Aportar els contractes laborals dels diferents períodes. 

  • Certificat d'empresa signat per l'ETT.  

  • I per últim, que l'empresa en la que heu estat treballant posi el segell en Certificat signat per l'ETT. (no cal que signi cap persona de l'empresa) 

B2. Certificat d'empresa per a treballadors/ores per compte propi/autònoms. 

 • Certificat d'empresa per compte propi o autònom. Baixar Document. 
 • En aquest supòsit de treballadors/ores per compte propi/autònoms cal que a més a més, aportin el document d’alta al cens d’obligats tributaris. 

B3. Certificat d'empresa per compte aliè, en el cas que hagi estat dissolta. 

 • Certificació d'empresa per compte aliè que ha estat dissolta. Baixar Document. 
 • Portar la certificació d'empresa dissolta al registre competent en funció de la forma jurídica de l'empresa o entitat ocupadora i del seu àmbit territorial d’actuació (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre d’Associacions, Registre de Fundacions...) relatiu a la inscripció de la dissolució d’aquella entitat. 
 • També caldrà que les persones sol·licitants adjuntin l’informe de la vida laboral. (Seu electrònica de la Seguretat Social) 

 

C. Tramitació. 

 

Un cop disposeu de tota la documentació necessària, signada i segellada, i per iniciar el tràmit d'exempció de pràctiques  haureu de lliurar els ORIGINALS a l'Àrea d'AQP (Àrea de Qualificacions Professionals) d'Escola Sant Gervasi. 

El Centre lliurarà la documentació al SOC i serà l'Administració competent la que us comuniqui directament a vosaltres la resolució de la sol·licitud (FAvorable o Desfavorable) en un període no inferior a 2 mesos. 

 

Una vegada heu rebut la resolució favorable us preguem que ens ho comuniqueu al centre adreçant-vos al correu practiquesaqp@santgervasi.org

 

 

D. Tramitació del títol de Certificat de professionalitat: 

 

Per fer la tramitació del Títol del Certificat de Professionalitat cliqueu al següent enllaç: Tramitació del Títol del Certificat de Professionalitat

 

Mes informació i resolució de dubtes: 

 

 • Àrea de Qualificacions Professionals d'Escola Sant Gervasi Tel. 93 579 54 30, correu electrònic practiquesaqp@santgervasi.org

 •