Certificat de Professionalitat Assajos físics i fisicoquímics QUIA0108_3

Química Certificats de professionalitat
500 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Análisis y control
Descripció

Què aprendràs en aquesta especialitat?

 • Organitzar i aplicar tècniques d'assajos físics i anàlisis fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semi elaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l'anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.
 • Realitzar els assaigs físic-químics, avaluant i informant dels resultats.
 • Realitzar els assaigs físics, avaluant i informant dels resultats.
 • Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres.
 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
Continguts
 • Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori.
 • Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori.
 • Aplicació de les mesures de seguretat i medi ambient al laboratori.
 • Mostreig per a assaigs i anàlisi.
 • Assaigs físics de materials.
 • Preparació de mostres i equips per a assaigs fisicoquímics.
 • Assaigs fisicoquímics, identificació, realització i interpretació de resultats.
 • Realització dels informes pertinents després de l'anàlisi de paràmetres físic-químics i participació en la investigació de resulta.
Accés

Requisits dels/les alumnes:

 • Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys. 
Sortida professional

De què podràs treballar:

 • Tècnic/a de laboratori de química industrial 
 • Analista de laboratori de química industrial 
 • Tècnic/a en control de qualitat en indústria de fusta i suro 
 • Tècnic/a en control de qualitat en indústries de manufactures diverses (excepte vidre) 
 • Analista de matèries primeres i acabats 
 • Analista de laboratori de materials 
 • Analista de laboratori de metal·lúrgia i galvanotècnia 
 • Tècnic/a d'assajos de productes de fabricació mecànica
Sol·licita informació
QUIA0108_3 Assajos Físics i Fisicoquímics - (C0161)
Programa: FOAP 2023
Del 07/03/2024 al 19/07/2024
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: