Curs d'operacions i equips bàsics a la indústria farmacèutica

Química Cursos de formació subvencionada
50 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu general

Identificar les principals operacions de separació, mescla i condicionament aplicades a la fabricació de formes farmacèutiques i als diferents tipus d'equips industrials del sector.

Objectiu específic
  • Identificar les bases científiques teòriques per al desenvolupament de l'activitat
  • Analitzar les operacions auxiliars amb els equips propis de la indústria farmacèutica
  • Analitzar les operacions de fabricació de formes farmacèutiques no estèrils
  • Analitzar les operacions de fabricació de formes farmacèutiques estèrils
  • Analitzar les operacions de condicionament a la indústria farmacèutica
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Conceptes fonamentals

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició dels conceptes fisicoquímics i farmacèutics bàsics
        ◦ Comprendre la importància dels coneixements químics i fisicoquímics bàsics per a la fabricació de productes farmacèutics
        ◦ Tipus de medicaments que hi ha i els seus components
        ◦ Sistema legal que regula la fabricació de productes farmacèutics.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autocrítica.
     • Cooperació.
     • Consciència de les operacions i perills derivats de la fabricació de la indústria farmacèutica.
     • Responsabilitat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Operacions auxiliars a la indústria farmacèutica. Equips

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció i anàlisi d'operacions de pesada i calibratge
        ◦ Esmentar els fonaments bàsics de l'operació de pesada (tara, pes brut, pes net, calibratge, etc.)
        ◦ Tipus d'equips de pesada (bàscules, balances i microbalances)
        ◦ Anomalies/discrepàncies i informar en el moment oportú la persona adequada.
    • Descripció del maneig de calderes i equips d'intercanvi de calor
        ◦ Tipus d'assecadors usats en els processos d'assecatge, les parts principals i les aplicacions.
        ◦ Operacions de preparació, posada en marxa parada i manteniment d'assecadors
        ◦ Formes de transmissió de calor
        ◦ Parts d'una caldera, identificant-ne cada part i els accessoris i els elements de regulació i control.
    • Identificació dels equips de desinfecció segons les necessitats
        ◦ Procediments de desinfecció
        ◦ Agents usats per als processos de desinfecció
        ◦ Principals instruments de control de la desinfecció.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Consciència de les operacions i perills derivats de la fabricació de la indústria farmacèutica.
     • Cooperació per a l’execució de les operacions.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Operacions bàsiques de fabricació de formes farmacèutiques no estèrils. Equips

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció del maneig dels equips bàsics de fabricació de formes farmacèutiques no estèrils
        ◦ Tipus d'equips, maquinària i instal·lacions que es fan servir en cada operació
        ◦ Procediments normalitzats de treball de les màquines, equips, instal·lacions i processos
        ◦ El procés de desmuntar i muntar l'equip/màquina
        ◦ Neteja amb les metòdiques adequades l'equip/màquina
        ◦ Ajustaments rutinaris de les màquines, equips i serveis auxiliars
        ◦ Tipus de riscos associats a: equips, màquines, instal·lacions, manipulació de productes, etc.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Cooperació per a l’execució de les operacions.
     • Consciència de les operacions i perills derivats de la fabricació de la indústria farmacèutica.
     • Responsabilitat en l'ús correcte dels equips.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Operacions bàsiques de fabricació de formes farmacèutiques estèrils. Equips

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificar els diferents processos d'esterilització d'instal·lacions, màquines, equips i accessoris 
        ◦ Procediments d'esterilització diferents
        ◦ Agents utilitzats per als processos d'esterilització
        ◦ Principals instruments de control de l'esterilització.
    • Descripció dels sistemes de registre de les operacions d'esterilització
        ◦ Registres i etiquetes per als tractaments tèrmics
        ◦ Equip o la instal·lació segons el seu estat
        ◦ Registres de dades corresponents als equips i la metodologia emprada als registres.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autocrítica.
     • Cooperació per a la correcta esterilització.
     • Consciència de les operacions i perills derivats de la fabricació de la indústria farmacèutica.
     • Responsabilitat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 5: Operacions de condicionament a la indústria farmacèutica

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Anàlisi del treball als processos de condicionat i envasament final d'un lot de producte farmacèutic  
        ◦ Guia de condicionament, identificant-ne les parts
        ◦ Diferents equips de condicionament presents a la indústria farmacèutica
    • Anàlisi dels procediments per fer el condicionament primari d'un lot de producte farmacèutic
        ◦ Materials de condicionament primari (envasos, sobres, butllofes, entre d'altres), neteja, condicions d'utilització
        ◦ Equips, maquinària i instal·lacions per al condicionament primari d'un lot de productes farmacèutics o afins
    • Anàlisi de procediments per efectuar el condicionament secundari d'un lot de producte farmacèutic o afí
        ◦ Materials de condicionament secundari (envasos, sobres, butllofes, entre d'altres), neteja, condicions d'utilització
        ◦ Equips, maquinària i instal·lacions per al condicionament secundari d'un lot de productes farmacèutics o afins.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autocrítica per al correcte condicionament.
     • Consciència de les operacions i perills derivats de la fabricació de la indústria farmacèutica.
     • Responsabilitat.

Sol·licita informació
Operacions i equips bàsics a la indústria farmacèutica - (C0191)
Programa: Sectorial 2023
Del 27/05/2024 al 24/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: