FOAP 2023

Programa FOAP 2023

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries – FORMACIÓ OCUPACIONAL (FOAP)

 

Objectiu

El programa de formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

L’objectiu d’aquest programa és afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses per mitjà d’una formació personalitzada subvencionada, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

 

Què ofereix?

Aquest programa subvenciona les tipologies d'accions formatives en les àrees que s'estableixin com a prioritàries per a les diferents unitats territorials:

  • Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa).
  • Especialitats convocades del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

Trobareu més informació sobre la priorització de l'oferta formativa a la pàgina web del SOC.
 

 

Persones destinatàries de les accions formatives – FOAP2023

 

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).

Són col·lectius prioritaris:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys aturades de llarga durada)
  • Dones
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones treballadores en situació d'ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació).
  • Persones que hagin de completar la seva formació d'un certificat de professionalitat.
  • Persones beneficiàries dels programes que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació, com ara el Subsidi per Desocupació, la Renda Activa d'Inserció, el Subsidi Extraordinari per Desocupació, el Subsidi per Cotització Insuficient o la Renda Garantida de Ciutadania.

En la selecció d'alumnes també es tindran en compte aquelles persones demandants d'ocupació inscrites com a sol·licitants de protecció internacional i d'altres col·lectius vulnerables sotmesos a persecució, sempre que compleixin els requisits que estableixi el corresponent programa formatiu.

 

Normativa – FOAP 2023

 

RESOLUCIÓ EMT/2952/2023, de 31 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 712921). (DOGC  núm.  8993  publicat el 04/09/2023)


RESOLUCIÓ EMT/2489/2023, de 3 de juliol, per la qual es publica la priorització de les especialitats formatives de la convocatòria de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) per a l'any 2023. (DOGC  núm.  8955  publicat el 11/07/2023)


RESOLUCIÓ EMT/2400/2023, de 30 de juny, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC  núm.  8950  publicat el 04/07/2023)


ORDRE EMT/170/2023, de 27 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres de bases reguladores de subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  núm.  8948  publicat el 30/06/2023)


Orden EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales efectuada por las administraciones competentes, se establecen bases reguladoras, así como las condiciones para su financiación. (BOE  núm.  239  publicat el 05/10/2022)


ORDRE TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  núm.  8252  publicat el 22/10/2020)


ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  núm.  7724  publicat el 11/10/2018)

 

Comparteix a: