Sistema de qualificacions professionals

Per respondre a les directives europees, a nivell estatal s’ha creat el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP), mentre que a Catalunya existeix el Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional (SQCAT).

L’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) és l’organisme adscrit al Departament d’Educació de la Generalitat, que defineix i proposa el Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional.

El SNCP és el conjunt d’instruments i accions que ha creat l'administració de l’Estat per promoure i desenvolupar:

  • La integració dels diferents tipus de formació professional, per afavorir el desenvolupament professional i social de les persones treballadores i satisfer les necessitats detectades per les empreses, per a millorar la competitivitat del mercat de treball.
  • La capitalització del bagatge laboral, incorporant en els itineraris formatius el reconeixement de l'experiència en el lloc de treball, dotant d’aquesta manera valor als anys que les persones han dedicat al seu lloc de treball.
El Marc Europeu de les Qualificacions Professionals

A l'estratègia europea del 2020, l'economia europea s'haurà de basar a la innovació, el coneixement i la generació d’un alt valor afegit. Per aconseguir-ho es prioritzaran dos objectius bàsics:

  1. La mobilitat dels seus ciutadans.
  2. L’accés a l’aprenentatge permanent i al llarg de tota la vida, que permeti a tots els ciutadans incrementar la seva competència professional.

Un element clau per aconseguir-ho és la millora de la transparència i transferència de les qualificacions professionals, amb validesa a tot la unió europea.

L’EQF (European Qualifications Framework) és el referent que relaciona entre sí els sistemes de qualificacions dels països i serveix de mecanisme de conversió per a millorar la interpretació de les qualificacions dels diferents països i sistemes a Europa.   

El catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya (CQCAT) és l’instrument del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional de Catalunya (SQCAT)